Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Matematika

Matematika (329 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Matematika (40)

  Išspręskite tiesinių lygčių sistemą atvirkštinės matricos pagalba. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso-Žordano metodo pagalba. Naudojant Lopitalio taisyklę apskaičiuokite ribas.
  Matematika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Matematika (41)

  Paklaidų šaltiniai. Reikšmingieji, teisingieji ir abejotini skaitmenys. Skaičių apvalinimas. Aritmetinių veiksmų paklaidos. Veiksmų absoliučioji paklaida. Veiksmų santykinė paklaida. Funkcijų diferencialo pritaikymas paklaidų įvertinimui. Apytikslis lygčių sprendimas. Stygų metodas. Liestinių metodas (Niutono metodas). Kombinuotas metodas. Iteracijų (nuoseklaus artėjimo) metodas. Stačiakampių metodas. Trapecijų metodas. Parabolių metodas. Pirmos eilės diferencialinių lygčių apytikslis sprendimas Oilerio metodu. Modifikuotas Oilerio metodas (Rungės-Kuto metodas Iieilės). Funkcijų interpoliacija. Niutono interpoliacinis daugianaris. Lagranžo interpoliacinis daugianaris. Eksperimento rezultatų apdorojimas. Mažiausių kvadratų metodas. Tiesinės difrakcijos parametrų radimas mažiausių kvadratų metodu. Kvantinės funkcijos parametrų radimas mažiausių kvadratų metodu. Funkcijų ištiesinimas. Funkcinės skalės. Laipsninės ir rodiklinės funkcijos ištiesinimas. Rodiklinė funkcija. Apytikslis tiesinių lygčių sprendimas Gauso-Zedelio metodu. Konvergavimo sąlygos.
  Matematika, špera(9 puslapiai)
  2007-01-09
 • Matematika (42)

  Pirmykštės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokos. Neapibrėžtinio integralo savybės. Funkcijos y = f(x) integralinės (Rymano) sumos atkarpoje [a;b] apibrėžimas. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas. Apibrėžtinio integralo geometrinė prasmė. Apibrėžtinio integralo savybės. Apibrėžtinis integralas su kintamu viršutiniu rėžiu ir jo išvestinė. Niutono ir Leibnico formulė. Kreivės lanko ilgio apskaičiavimas. Stačiakampės koordinatės. Išveskite formulę kreivės lankui apskaičiuoti, kai kreivė duota parametrinėmis lygtimis. Kreivės lanko ilgio apskaičiavimas Polinėse koordinatėse. Netiesioginiai integralai su begaliniais integravimo rėžiais (apibrėžimai, konvergavimo požymiai). Integralo konvergavimo tyrimas. Absoliutus ir reliatyvus netiesioginių integralų konvergavimas. Trukiųjų funkcijų netiesioginių integralų apibrėžai ir konvergavimo požymiai. Funkcijos z=f(x;y) dvimatės integralinės sumos sudarymas ir apibrėžimas. Dvilypio integralo apibrėžimas ir savybės. Dvilypio integralo apskaičiavimas stačiakampėje koordinačių sistemoje. Dvilypis integralas polinėje koordinačių sistemoje. Pirmojo tipo kreivinio integralo apibrėžimas ir jo savybės. Kreivės lanko masės apskaičiavimas. Pirmojo tipo kreivinio integralo apibrėžimas. Pirmojo tipo kreivinio integralo apskaičiavimas (išvesti formules, trys atvejai). Antrojo tipo kreivinio integralo apibrėžimas. Antrojo tipo kreivinio integralo apskaičiavimas. Kintamos jėgos darbo apskaičiavimas. Išvesti Gryno formulę. Antrojo tipo kreivinio integralo nepriklausomo nuo integravimo kelio sąlygos (įrodyti dvi teoremas: 1 teorema apie integralą uždaruoju kontūru; 2 teorema apie dalinių išvestinių lygybę). Pirmos eilės diferencialinių lygčių bendrosios sąvokos. Koši uždavinys. Sprendinio egzistavimo ir vienaties teoremos formuluotė. Pirmos eilės diferencialinės lygtys su atskirais kintamaisiais ir jų sprendimas. Homogeninės diferencialinės lygtys ir jų sprendimas. Pirmos eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygtys ir jų sprendimas. Bernulio lygtis. Antros eilės tiesinės diferencialinių lygčių bendrosios sąvokos. Sprendinių tiesines priklausomybės ir nepriklausomybės apibrėžimai. Vronskio determinantas. Įrodyti teoremas apie sprendinių tiesinę priklausomybę, panaudojant Vronskio determinantą. Teorema apie antros eilės tiesinės homogeninės diferencialinės lygties bendrojo sprendinio struktūrą formuluotė ir įrodymas. Teorema apie antros eilės tiesinės nehomogeninės lygties bendrojo sprendinio struktūrą formuluotė ir įrodymas. Antros eilės tiesinių nehomogeninių lygčių sprendimas konstantų variavimo metodu (Lagranžo metodas). Antros eilės tiesinių homogeninių lygčių su pastoviais koeficientais sprendimas (trys atvejai su įrodymais).
  Matematika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-01-10
 • Matematika (43)

  Išspręsti tiesinių lygčių sistemą: pritaikant Kramerio formules; Gauso arba Gauso – Žordano metodu; Sudarykite subalansuotą gamybos planą (jeigu egzistuoja), jei ekonominės sistemos, technologinė matrica yra... Apskaičiuoti neapibrėžtus integralus. Apskaičiuoti apibrėžtus integralus. Apskaičiuoti plotą figūros, apribotos linijomis. Išanalizuokite L ir M projektus visais trimis metodais. Po kelerių metų palūkanos pasieks skolintą pinigų sumą už 20% metines palūkanas?
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Matematika (44)

  Išspręsti tiesinę lygčių sistemą atvirkštinės matricos metodu. Išspręsti tiesines lygčių sistemą Kramerio metodu. Išspręsti naudojant Gauso metodą. Rasti X determinantą. Apskaičiuoti determinantą. Reikia rasti gamybos planą, kai ūkinę sistemą sudaro du gamintojai.
  Matematika, namų darbas(8 puslapiai)
  2007-02-26
 • Matematika (45)

  Rasti ribas. Ištirti eilutės konvergavimą, remiantis Dalambero požymiu. Ištirti alternuojančios eilutės konvergavimą. Rasti išvestinę funkcijos. Rasti sudėtinių funkcijų išvestines ir diferencialus. Rasti funkcijos didžiausią ir mažiausią reikšmes.
  Matematika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-03-06
 • Matematika (46)

  Matematikos uždaviniai ir jų sprendimai. Matricos. Jų sprendimas: Atvirkštinės matricos metodu; Gauso metodu; Taikant Kramerio formules; Produktyvumas; Aibės; Palūkanos.
  Matematika, namų darbas(15 puslapių)
  2007-03-19
 • Matematika (47)

  Pirmykštė funkcija ir neapibrėžtinis integralas. Pagrindinės neapibrėžtinio integralo savybės. Tiesioginis integravimas. Integravimas keičiant kintamąjį. Integravimas dalimis, kam tai taikoma. Formulės išvedimas. Integravimas. Apibrėžtinis integralas. Integralinė suma.(Kaip susiję šios sąvokos). Apibrėžtinio integralo savybės. Integralas su kintamu viršutiniu rėžiu. Niutono Leibnico formulė su pilnu išvedimu. Apibrėžtinio integralo integravimas dalimis. Kintamojo pakeitimas apibrėžtiniam integrale. Vidurinės reikšmės dėsnis. Netiesioginiai integralai. Pirmos eilės diferencijuotos lygtys su atskiriamais kintamaisiais. Homogeninės diferencialinės lygtys. Pirmos eilės tiesinės diferencialinės lygtys. Eilutės. Dalambero požymis be įrodymo. Harmoninė eilutė. Apibendrintoji harmoninė eilutė. Teiloro eilutė su išvedimu. Elementariųjų funkcijų skleidimas Makloreno eilute su įrodymu. Tikimybės apibrėžimas, jos savybės ir apskaičiavimas. Įvykių sumos tikimybė. Sąlyginė tikimybė. Įvykių sandaugos tikimybė. Priklausomi ir nepriklausomi įvykiai. Pilnos tikimybės formulė. Bernulio formulė. Puasono formulė. Atsitiktiniai dydžiai, skirstiniai. Atsitiktinių dydžių skaitinės charakteristikos MX, DX, standartinis nuokrypis, moda, mediana. Binominis, Puasono ir normalusis Gauso skirstiniai. Trijų sigma taisyklė. Pasiskirstymo funkcija ir tankio funkcija.
  Matematika, konspektas(29 puslapiai)
  2007-04-06
 • Matematika (48)

  Matricos sąvoka. Veiksmai su matricomis. Determinanto sąvoka savybės ir apskaičiavimas. Atvirkštinė matrica, kokios matricos turi tokią matricą. Išvedimas. Matricos rangas. Kaip apskaičiuojamas. Tiesinės lygčių sistemos pagrindinės sąvokos. TLS sprendimas atvirkštinės matricos metodu. Kramerio formulės su išvedimu. TLS tyrimas Kronekelio ir Kapelio teorema. Gauso metodas. Tiesiniai veiksmai su vektoriais. Kolinearumo sąlyga. Vektorių reiškimas projekcijomis koordinačių ašyse. Veiksmai su vektoriais. Vektorių skaliarinė sandauga. Statmenumo sąlyga. Vektorinė sandauga, savybės, geometrinė interpretacija, formulės išvedimas. Mišrioji trijų vektorių sandauga - apibrėžimas, savybės. Vektorių tiesinė erdvė. Reiškimas baziniais vektoriais. Bendroji plokštumos lygtis, jos atskiri atvejai. Kampas tarp dviejų plokštumų. Plokštumų statmenumas ir lygiagretumas. Tiesė erdvėje. Kanoninės ir parametrinės lygtys. Kampas tarp tiesės ir plokštumos. Bendroji tiesės lygtis plokštumoje. Kryptinė tiesės lygtis. Tiesės lygtis per du taškus. Funkcijos riba. Nykstančios funkcijos. Jų palyginimas. Funkcijos tolydumas. Funkcijos išvestinės apibrėžimas. Geometrinė interpretacija. Skaičiaus e grafikas. Atvirkštinės funkcijos išvestinė. Funkcijos diferencialas, jo savybės. Geometrinė interpretacija. Rolio teorema. Lagranžo teorema. Funkcijos elastingumas. Funkcijos asimptotės. Funkcijos monotoniškumas ir ekstremumai. Kritinių taškų tyrimas taikant antrą išvestinę. Kreivės iškilumas, perlinkio taškai. Lopitalio taisyklė. Dviejų kintamųjų funkcijos apibrėžimo sritis. Dalinės išvestinės. Ekstremumai.
  Matematika, konspektas(26 puslapiai)
  2007-04-08
 • Matematika (49)

  Kombinatorika. Bendrieji kombinatorikos dėsniai: sumavimo, sandaugos, priskirties ir išskirties. Sumavimo dėsnis. Sandaugos dėsnis. Priskirties ir išskirties dėsnis. Junginių generavimo algoritmai: bendra junginių generavimo algoritmo schema, derinių generavimas leksikografine tvarka (paaiškinti); kėlinių generavimas leksikografine tvarka (per pvz. su teorijos elementais: kaip rasti mažiausią kėlinį (derinį) leksikografiškai didesnį nei duotas). Derinių generavimas leksikografine tvarka. Derinių skaičiaus apskaičiavimo algoritmas. Kėlinių generavimo leksikografine tvarka algoritmas. Derinių generavimas minimalaus pokyčio tvarka. Kėlinių generavimas minimalaus pokyčio tvarka. Rekursiniai sąryšiai ir jų sprendimas. Rekurentinio sąryšio sąvoka ir pavyzdys. Fibonačio skaičiai. Rekurentinių sąryšių sprendimas. Tiesinių homogeninių rekurentinių sąryšių su pastoviais koeficientais sprendimas. Homogeninių sąryšių sprendimas. Nehomogeninių sąryšių sprendimas. Atskiro NHR sprendinio parinkimas. Skaitiniai metodai. Hornerio schema. Lygčių sprendimas: šaknų atskyrimas; šaknų tikslinimas (pusiaukirtos metodas ir algoritmas, liestinių (Niutono) metodas ir algoritmas). Šaknų atskyrimo uždavinys. Šaknų tikslinimo uždavinys. Pusiaukirtos metodas. Liestinių metodas. Tiesinis algebros uždavinys: sistemos Ax=b sprendimas Gauso metodu (algoritmas); sąlygotumo skaičius ir jo prasmė; determinanto apskaičiavimas Gauso metodu (algoritmas); A-1 apskaičiavimas Gauso metodu (per pvz.). Tiesioginis etapas. Atvirkštinis etapas. Polinominė interpoliacija: uždavinio formulavimas; Lagranžo interpoliarinė forma (algoritmas); paklaidos (įverčio) formulė. Interpoliavimo uždavinio formulavimas. Algoritmas Lagranžo interpoliacinio polinomo reikšmei apskaičiuoti. Skaitinis integravimas: Niutono ir koteso kvadratūrinės formulės, jų sudarymas; integravimo strategijos. Integravimo strategijos. Bulio algebra. Bulio funkcijos, nusakytos reikšmių lentele, užrašymas TNDF; Bulio funkcijos minimizavimas naudojant Veičio-Karno diagramas. Analitinis BF užrašymo būdas. Bulio funkcijų minimizavimas.
  Matematika, konspektas(17 puslapių)
  2007-04-13
 • Matematika (5)

  Matematikos kontrolinis darbas. Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Kramerio ir atvirkštinės matricos metodu. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuoti plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių. Parašyti kraštinės AB lygtį ir rasti taškus, kuriuose ji kerta koordinačių ašis. Parašyti vidurinės linijos, lygiagrečios kraštinei AB lygtį. Apskaičiuoti trikampio ABC vidaus kampus ir jų sumą. Apskaičiuoti trikampio ABC plotą. Kompleksiniai skaičiai. Apskaičiuoti ribą. Tetraedro skaičiavimai. Ištirti funkciją ir nubraižyti grafiką.
  Matematika, uždavinys(12 puslapių)
  2005-10-28
 • Matematika (50)

  Apskritimo liestinė. Kreivės normalė. Intravertiškumo savybė. Ferma teorema. Rolio teorema. Koši teorema. Lagrandžo teorema. Lopitalio teorema. Lokaliųjų ekstremumų apibrėžimas. Kritinis taškas. Funkcinio grafiko asimptotės. Kelių kintamųjų f sąvoka. Elipsodai. Hiperboloidai. Elipsinis paraboloidas. Hiperbolinis paraboloidas. Cilindriniai paviršiai. Kūginiai paviršiai. Sukimosi kūgiai. Dviejų kintamųjų f dalinės išvestinės. Pilnasis diferencialas, pokytis. Daliniai diferencialai. Kryptinė išvestinė. Gradientas.
  Matematika, špera(4 puslapiai)
  2007-04-25
 • Matematika (51)

  PowerPoint pristatymas. Istorija. Oileris. Tikimybės. Trigonometrija. Talis. Sinusas. Trikampiai. Funkcija. Geometrija. Euklidas.
  Matematika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-09
 • Matematika (52)

  Uždavinių sprendimas. Gauso-Žordano metodu išspręskite lygčių sistemą. Kramerio arba atvirkštinės matricos metodu išspręskite sistemą. Sudarykite lygtį plokštumos, einančios per tašką M(-1;4;2) statmenai tiesei. Raskite atstumą nuo taško M(0;3;4) iki plokštumos einančios per taškus A(0;3;1), B(2;-1;4) ir C(1;0;3). Žinomos trikampio ABC viršūnės A(-1;7;-1), B(5;1;-1), C(7;6;3). Raskite kraštinės AC, aukštinės BD ir pusiaukraštinės BE lygtis, kampo DBE didumą, taško D atstumą iki pusiaukraštinės BE. Nustatykite, kokią kreivę nusako lygtis. Nubrėžkite šios kreivės grafiką. Apskaičiuokite ribas. Apskaičiuokite funkcijų išvestines bei diferencialus. Raskite funkcijos dalines išvestines.
  Matematika, uždavinys(11 puslapių)
  2007-05-17
 • Matematika (53)

  Eksperimento rezultatų aproksimavimas. Darbo užduotis: eksperimento duomenis, pateiktus lentele, aproksimuokite funkciją.
  Matematika, namų darbas(11 puslapių)
  2007-05-02
 • Matematika (54)

  3 variantas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą: atvirkštinės matricos metodu; Gauso metodu; taikydami Kramerio formules. Pavaizduokite grafiškai nelygybių sistemos sprendinių aibę. Išspręskite grafiškai tiesinio programavimo uždavinį. Sudarykite optimalų gamybos planą arba parodykite, kad tokio plano sudaryti negalima. Sugalvokite bei užrašykite uždavinį su palūkanomis arba procentais ir jį išspręskite.
  Matematika, uždavinys(10 puslapių)
  2007-06-27
 • Matematika (55)

  9 klausimų matematikos kryžiažodis. Sprendimas.
  Matematika, testas(2 puslapiai)
  2007-08-09
 • Matematika (56)

  50 klausimų matematikos kryžiažodis su Microsoft Excel. Sprendimas.
  Matematika, testas(3 puslapiai)
  2007-08-17
 • Matematika (57)

  Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite patricinę lygtį. Išspręskite tiesinių lygčių sistema pagal – Kramerio formule ir atvirkštinės matricos metodų. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite vektorius. Duotos trikampio viršūnės A, B ir C. Parašykite pusiaukraštinės AD lygtį. Parašykite apskritimo lygtį, jei jo centras sutampa su apskritimo centru, o spindulys dvigubai didesnis už duoto apskritimo spindulį. Raskite hiperbolės viršūnių ir židinių koordinates ir ekscentricitetą. Parašykite asimptočių lygtis.
  Matematika, uždavinys(5 puslapiai)
  2007-12-27
 • Matematika (58)

  8 uždaviniai su sprendimais. Temos: Intervalinės statistinės eilutės sudarymas. Santykinių dažnių histogramos brėžimas. Imties skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Temos: Normaliojo skirstinio. Vidurkio (matematinės vilties) a pasikliautinasis intervalas, kai vidutinis kvadratinis nuokrypis Q žinomas. Vidurkio a pasikliautinasis intervalas, kaiQ nežinomas. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Nornaliojo skirstinio parametrinių hipotezių tikrinimas. Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas. Regresijos tiesės lygties radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas. Teorinio koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento p pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento p reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę. Netiesinio koreliacinio priklausomumo tikrinimas. Geriausios regresijos kreivės parinkimas.
  Matematika, uždavinys(17 puslapių)
  2008-02-04
Puslapyje rodyti po