Šperos.lt > Matematika > Matematikos namų darbai
Matematikos namų darbai

(91 darbai)

ArchimedasArchimedas. Gyvenimas. Archimedo mirtis. Veikalai kuriuos parašė Archimedas. Archimedo Metodai. Ekshaustinis Metodas. Mechanikos metodas. Archimedo techniniai išradimai. Šaudyklės. Skaityti daugiau
Atsitiktiniai procesaiRasti stacionaraus sprendinio spektrinį tankį, dispersiją ir vidurkį. Kiek kartų diferencijuojamas stacionarusis sprendinys? Sistemos būvių grafas. Tikimybių matrica po 3 žingsnių. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Atsitiktiniai procesai (2)Duotas atsitiktinis procesas. Apskaičiuoti koreliacinę funkciją ir dispersiją. Apskaičiuoti atsitiktinio proceso koreliacinę funkciją vidurkį. Apskaičiuoti proceso ξ(t) vidurkį, dispersiją, koreliacinę funkciją, vienmatį tankį ir vienmatę pasiskirstymo funkciją. Pateikti ne mažiau kaip 10 proceso realizacijų ir apskaičiuoti proceso empirinį vidurkį bei empirinę dispersiją. Palyginti su teorinėmis charakteristikomis. Rasti stacionaraus sprendinio spektrinį tankį, dispersiją ir vidurkį. Kiek kartų diferencijuojamas stacionarusis sprendinys? a) Užrašyti sistemos perėjimo per vieną žingsnį tikimybių matricą. Sudaryti sistemos būvių grafą. Apskaičiuoti perėjimo tikimybių per n žingsnių matricą. Suklasifikuoti būvius. Ar grandinė yra ergodinė? Jeigu taip, tai apskaičiuoti finalines tikimybes. Apskaičiuoti sistemos būvių tikimybes po m žingsnių. Skaityti daugiau
Atsitiktiniai procesai (3)Duotas atsitiktinis procesas. Dydžių ir kovariacinė matrica. Apskaičiuokite (t) koreliacinę funkciją ir dispersiją. Apskaičiuokite atsitiktinio proceso koreliacinę funkciją. Sugeneruokite proceso realizacijų ir apskaičiuokite empirinį proceso vidurkį ir empirinę dispersiją. Palyginkite jas su teorinėmis proceso charakteristikomis. Raskite stacionaraus sprendinio spektrinį tankį, dispersiją ir vidurkį. Kiek kartų diferencijuojamas stacionarusis procesas? Sistema S yra techninis įrenginys, sudarytas iš N blokų, profilaktiškai tikrinamas ir remontuojamas laiko momentas t1, t2,...,tk. Po kiekvieno žingsnio (patikrinimo ir remonto) sistema gali būti vienoje iš būsenų. E0 – visi blokai veikia (nė vienas nekeičiamas nauju), E1 – vienas blokas keičiamas nauju, kiti veikia gerai, E2i – du blokai keičiami naujais, kiti veikia gerai (i<N), ..., EN – visi blokai pakeisti naujais. Užrašykite sistemos perėjimo per vieną žingsnį tikimybių matricą. Sudarykite sistemos būvių grafą. Apskaičiuokite perėjimo tikimybių per n žingsnių matricą. Suklasifikuokite būvius. Ar grandinė ergodinė? Jei taip, apskaičiuokite finalines tikimybes. Apskaičiuokite sistemos būvių tikimybes po m žingsnių. Skaityti daugiau
Aukštoji matematika1. Kolegijos dviejuose fakultetuose studijas pradėjo 900 studentų. Per metus iš pirmojo fakulteto buvo išbraukta 1,5 % studentų, o iš antrojo 2 %. Į aukštesnį kursą iš šių fakultetų buvo perkelti 884 studentai. Kiek studentų buvo kiekviename fakultete mokslo metų pradžioje? 2. Buvo sukaupta 8500 Lt per 6 metus sąskaitoje, kuri duoda 14,5 % sudėtinių palūkanų per metus. Raskite pradinio indėlio dydį. 3. Išspręsti sistemas. 4. Apskaičiuoti determinantą. 5. Apskaičiuokite integralus. Sprendimai. Skaityti daugiau
Automobilio kuro suvartojimas šimtui kilometrųĮvadas. Generalinė aibė – kuro kiekis litrais šimtui kilometrų (40 elementų). Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Santykinių dažnių lentelė. Matematinė viltis. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji funkcijos tyrimo ir jos grafiko braižymo schemaBendroji funkcijos tyrimo schema. Bendroji funkcijos tyrimo schema. Funkciją tiriame pagal tokią schemą. 20 variantas. Nustatome funkcijos apibrėžimo srity. Nustatome ar funkcija lyginė ar nelyginė. Ieškome taškų,kuriuose funkcijos grafikas kerta koordinačių ašis. Funkcijos monotoniškumo (didėjimo ir mažėjimo) taškai bei ekstremumai. Grafiko iškilumo taškai. Grafiko asimptotės. Grafikas. Skaityti daugiau
Bonus – Malus sistemos kūrimasUžduotis. Sudaryti Bonus – Malus sistemą esant 8 klasėms ir ≥ 5 avarijoms, laisvai pasirenkant pradinę klasę. Sudaryti perėjimo matricą pagal Bonus – Malus sistemą. Sudaryti lygčių sistemą, pagal kurią nustatomas galutinis vairuotojų skaičius nusistovėjusioje sistemoje. Parodyti, kaip kinta vairuotojų skaičius Bonus – Malus sistemoje kiekvienais metais, jei λ = 0.08, N = 250 000. Apskaičiuoti gaunamas įmokas kiekvienais metais, kai pradinė įmoka yra 350 Lt, o kiekviena aukštesnė klasė moka 5% mažiau nuo prieš tai buvusios. Įvertinti, kiek procentų draudimo kompanijos gauna nuostolių nusistovėjus sistemai. Panagrinėti Bonus – Malus sistemą, kai pradinė klasė keičiama. Skaityti daugiau
Bonus-malus sistemos sukūrimasBonus-malus sistema. Perėjimo matricą pagal Bonus-malus sistemą. Sudarome lygčių sistemą, pagal kurią nustatome galutinį vairuotojų skaičių nusistovėjusioje sistemoje. Įmokos gaunamos kiekvienais metais, kai pradinė įmoka 350 Lt, įmokos mažėja 5% pereinant per vieną klasę. Procentinis draudimo kompanijos nuostolis nusistovėjus sistemai. Bonus-malus sistema pakeitus pradinę klasę. Skaityti daugiau
Dvimačiai atsitiktiniai dydžiai ir matematinė statistikaNamų darbas: 25 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis: Variacinė seka. Sugrupuokite imtį ir užpildykite tokio pavidalo lentelę. Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių)metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu γ=0,999. Patikrinkite hipotezę. kai nežinomas. Duota atsitiktinio dydžio dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirstinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sandaugų) metodu apskaičiuokite komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai. Skaityti daugiau
Dvimačiai atsitiktiniai dydžiai ir matematinė statistika (2)11 variantas. Duota atsitiktinio dydžio imtis. Sugrupuokite imtį ir užpildykite tokio pavidalo lentelę. Nubrėžkite santykinių dažnių poligoną ir santykinių dažnių histogramą. Užrašykite empirinę pasiskirstymo funkciją ir nubrėžkite jos grafiką. Sandaugų (sąlyginių reikšmių) metodu apskaičiuokite empirinį vidurkį, empirinę dispersiją ir empirinį standartą. Patikrinkite neparametrinę hipotezę, ar generalinė aibė, iš kurios sudaryta imtis, pasiskirsčiusi pagal normalųjį dėsnį. Raskime vidurkio ir standarto pasikliautinuosius intervalus su patikimumu γ=0,999. Patikrinkite hipotezę, kai Q nežinomas. Duota atsitiktinio dydžio dvimatė imtis. Sugrupuokite imtį į koreliacinę lentelę, užrašykite komponenčių statistinius skirstinius. Užrašykite komponentės Y sąlyginius statistinius skirstinius, apskaičiuokite Y empirinius sąlyginius vidurkius, užrašykite empirinius Y regresijos X atžvilgiu taškus ir, atidėję juos grafiškai, nustatykite statistinio ryšio formą. Sąlyginių reikšmių (sandaugų) metodu apskaičiuokite komponenčių empirinius vidurkius, empirinius standartus, empirines kovariacijas ir empirinį koreliacijos koeficientą. Esant tiesiniam statistiniam komponenčių ryšiui, užrašykite Y empirinę tiesinės regresijos X atžvilgiu lygtį y=kx+b pavidalu. Nubrėžkite šią tiesę tame pat brėžinyje, kuriame atidėti empirinės regresijos taškai. Skaityti daugiau
Eksperimento planavimasProceso tiesinio matematinio modelio sudarymas ir statistinė analizė. Statistinė regresijos lygties analizė. Statistinės regresijos lygties analizės etapai. Regresijos lygties koeficientų reikšmingumo tyrimas. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Pilnas faktorinis eksperimentas (PFE). TFE 24-1 su generuojančia sąsaja x3=x1x2x4. Tiesinės regresijos ir įverčių sumaišymo sistemos radimas. Trupmeninis faktorinis eksperimentas. Įverčių sumaišymo sistema. Antros eilės ortogonalusis planas. Skaityti daugiau
Eksperimento planavimas (2)Pilnas faktorinis eksperimentas. Statistinė regresijos lygties analizė. Tiesinė regresijos lygtis. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Regresijos lygtis su sąveikos nariais. Trupmeninis faktorinis eksperimentas (TFE tipo 23-1) su generuojančia sąsaja x1 = x2x3. Rasti maišytų įverčių sistemą. Užduotis: Sudaryti antros eilės ortogonalų planą. Rasti antros eilės regresijos lygtį ir atlikti jos statistinę analizę. Tiesinė regresijos lygtis. Regresijos lygties adekvatumo eksperimentui tyrimas. Antros eilės ortogonalus planas. Skaityti daugiau
Grafų teorija: MedžiaiĮvadas. Tikslas - apžvelgti populiarią grafų teorijos sritį – medžių teoriją. Medžiai. Medžių savybės. Įrodymas. G – jungusis ir neturi ciklų. G – jungusis ir m=n–1. G – neturi ciklų ir m=n–1. G – neturi ciklų, tačiau įvedus naują briauną, jungiančią bet kokias dvi negretimas medžio viršūnes, atsiranda vienintelis ciklas. G – yra jungusis, tačiau praranda šią savybę, pašalinus bet kurią briauną. Bet kuri viršūnių pora, sujungta grandine yra tiktai viena. Uždaviniai. Jei grafas G jungus, tai bc - (G) – medis. Grafas bc (G) vadinamas dviryšio grafo G – bc medžiu. Visame 3 – jungiamajame grafe G yra tokia briauna uv, jog grafas Guv neturi sąlyčio taškų. Skaityti daugiau
Integravimas Monte Karlo metoduDarbe pristatomas Monte Karlo integravimo metodas. Metodo algoritmas vienmačio integralo atveju. Pateikiami 6 pavyzdžiai: Monte Karlo metodu apskaičiuosime integralą. Monte Karlo metodu apskaičiuosim integralą. Monte Karlo metodu apskaičiuosim netiesioginį integralą. Monte Karlo metodu apskaičiuosim dvimatį integralą. Monte Karlo metodu apskaičiuosim daugiamatį integralą. Skaityti daugiau
Integruotas informacinių technologijų ir matematikos darbasExcel byla. Laipsnis. Standartinė skaičiaus išraiška. Dviejų narių sumos kvadrato formulė. Pitagoro teorema. 20 klausimų matematikos kryžiažodis. Piramidė. Sukiniai. Skaityti daugiau
Investicijų matematikaUžduotys: Panaudojant realias akcijų kainas, sudaryti investicijų portfelį ir nubrėžti grafiką. Panaudojant realias akcijų kainas, sudaryti optimalų investicinį portfelį. Išvados. Skaityti daugiau
Investicijų matematika (2)Surasti 3 akcijų, 3 mėnesių kiekvienos dienos uždarymo kainas. Suskaičiuoti kiekvienos akcijos kiekvienos dienos grąžos normas. Apskaičiuosime kiekvienos akcijos vidurkį, dispersiją, vidutinį kvadratinį nuokrypį ir koreliacijos koeficientus tarp 2 akcijų, pagal formules. Iš 2 akcijų, kurių koreliacijos koeficientas mažiausias, sudaryti keletą portfelių tokių būdu. Sudarom naują portfelį su tomis pačiomis 2 akcijomis, iš tos aibės parenkame liečiamąjį portfelį R¬f= 4%. Surandam liečiamąjį portfelį ir su juo sudarom naujus portfelius. Skaityti daugiau
Kaip mokiniai vertina mokyklos maistąProjektinis statistikos darbas: apklaustos 2 gimnazijos klasės. Variacinės eilutės. Dažnių eilutės. Dispersijos. Kvadratiniai nuokrypiai. Vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lygčių sistemosMatematikos darbas nr1, 27 variantas. 1. Išspręsti tiesinių lygčių sistemą, naudojant Kramerio formules ir atvirkštinės. 2. Gauso Metodu išspręskite tiesinių lygčių sistemą. Parašykite bendrąjį ir jį atitinkantį bazinį sprendinį. Bazinį sprendinį patikrinkite. 3. Apskaičiuokite plotą lygiagretainio, nubrėžto ant vektorių a ir b, kai žinomi vektorių ilgiai ir kampas tarp vektorių (p,q). Nubrėžkite šį lygiagretainį. 4. Tetraedro viršūnės yra taškuose. Raskite: briaunos A1A2 ilgį; kampą tarp briaunų A1A2 ir A1A3; briaunos A1A4 lygtį; sienos A1,A2,A3 lygtį; kampą α tarp briaunos A1A4 ir sienos A1,A2,A3; aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 lygtį; aukštinės, nuleistos iš viršūnės A4 į sieną A1,A2,A3 ilgį; sienos A1,A2,A3 plotą; tetraedro tūrį. 5. Parašykite kompleksinį skaičių trigonometrine ir algebrine forma. Skaityti daugiau
...